آیین نامه ها

آیین نامه برگزاری دوره های کوتاه مدت داوری فدراسیون جانبازان و معلولین

آیین نامه دوره های مربیگری آمادگی جسمانی ویژه

آیین نامه برگزاری و دستورالعمل اجرایی دوره های کوتاه مدت مربیگری فدراسیون جانبازان ومعلولین

کپی رایت ۱۳۹۷ © هیئت ورزشی جانبازان و معلولین استان آذربایجان غربی